امیرالمومنین (ع) به امام حسن (ع) می فرماید: می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از درمان بی نیا گردی؟ عرض کرد: آری. فرمود:
برسر سفر منشین مگر آنکه گرسنه ای 
و از سر سفره برنخیز مگر وقتی که هنوز اشتها داری
و جویدن غدا را به نیکی انجام ده
و پیش از خوابیدن به دستشویی برو
هرگاه این ها را رعایت کردی از درمان بی نیاز می شوی.

مفاتیح الحیاة - صفحه 98